Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Zvanu centrs 8 000 15 99

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Klientu elektroniskajā sistēmā privātuma politikā sniedzam saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk — Regula) noteikto obligāto informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic datu pārzinis, kurš sniedz ēku administrēšanas un uzraudzības pakalpojumus.

 

Personas datu apstrādes mērķis, pamats un termiņš

 

Jūsu personas datus apstrādāsim, lai varētu sniegt ēku administrēšanas, uzraudzības, ekspluatācijas un pārvaldīšanas pakalpojumus, kā arī nodrošinātu rēķinu par pakalpojumiem iesniegšanu elektroniskā veidā.

 

Klientu elektroniskās sistēmas izmantošana ir brīvprātīga — ja vēlaties, varat šo sistēmu neizmantot un turpināt saņemt rēķinus citos veidos. Tomēr, ja nolemjat izmantot klientu elektronisko sistēmu, reģistrācijas laikā Jums būs jāsniedz savi personas dati, kurus sistēmā lūgs ievadīt. Ja šos personas datus neiesniegsiet, nevarēsim Jūs identificēt, reģistrēt un nodrošināt iespēju izmantot sistēmu.

 

Jūsu personas datus apstrādāsim ar Jūsu piekrišanu (Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), līguma izpildes vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), tiesību aktos paredzēto juridisko pienākumu izpildes (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts), uzdevumu izpildes uz likumīgi piešķirto pilnvaru pamata (Regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts) un leģitīmo interešu ievērošanas (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts)  mērķiem.

 

Jūsu personas datus glabāsim 10 gadus pēc līguma izpildes (maksājuma veikšanas).

 

Personas datu sniegšana datu saņēmējiem

 

Personas datus varam sniegt:

 • IT, servera, pasta, arhivēšanas, mārketinga un grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem;
 • bankām un maksājumu iestādēm;
 • apakšuzņēmējiem, kas mūsu uzdevumā sniedz ar ēku administrēšanu, uzraudzību, ekspluatāciju, pārvaldīšanu saistītus pakalpojumus un veic saistītus darbus;
 • tās pašas grupas sabiedrībām;
 • parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, notāriem, tiesu izpildītājiem, advokātiem, konsultantiem, revidentiem;
 • tiesībaizsardzības un uzraudzības iestādēm, tiesām un citām iestādēm, kas nodarbojas ar strīdu izskatīšanu;
 • potenciālajiem vai esošajiem mūsu uzņēmējdarbības vai tās daļas pārņēmējiem vai viņu pilnvarotajiem konsultantiem vai personām;
 • daudzdzīvokļu namu biedrību pilnvarotajām personām;
 • apvienību pilnvarotajām personām.

 

Sniedzot Jūsu personas datus to saņēmējiem, centīsimies, lai šie saņēmēji nodrošinātu pienācīgu Jūsu personas datu aizsardzību un konfidencialitāti.

 

 Kādi ir personas datu aizsardzības principi, kurus ievērojam?

 

Vācot un izmantojot Jūsu mums uzticētos, kā arī no citiem avotiem likumīgā ceļā iegūtos personas datus, ievērosim šādus principus:

 • Jūsu personas dati tiek apstrādāti likumīgā, godīgā un pārredzamā veidā (likumības, godīguma un pārredzamības princips);
 • Jūsu personas dati tiek vākti saskaņā ar noteiktiem, skaidri definētiem mērķiem, un tie tālāk netiek apstrādāti, ja nav savienojami ar mērķiem (mērķa ierobežojuma princips);
 • Jūsu personas dati ir adekvāti, pietiekami, un tikai tādi, kas nepieciešami mērķu, kādiem tie tiek apstrādāti, sasniegšanai (datu apjoma samazināšanas princips);
 • apstrādātie personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunināmi (precizitātes princips);
 • Jūsu personas dati tiek uzglabāti tādā veidā, lai personas identitāti varētu noteikt ne ilgāk, kā tas nepieciešams mērķiem, kuru dēļ Jūsu personas dati tiek apstrādāti (uzglabāšanas laika ierobežojuma princips);
 • Jūsu personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai, piemērojot attiecīgos tehniskos vai organizatoriskos pasākumus, tiktu nodrošināta pienācīga personas datu aizsardzība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, pret datu nejaušu zudumu, likvidēšanu vai sabojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips).

 

Datu subjekta tiesību īstenošana

 

Informējam, ka Jums ir šādas datu subjekta tiesības: tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un veidu, kādā tie tiek apstrādāti; tiesības pieprasīt izlabot vai, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus, papildināt nepilnīgos personas datus; tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu vai pieprasīt apturēt savu datu apstrādes darbības (izņemot uzglabāšanu); tiesības pieprasīt, lai personas datu apstrāde tiktu ierobežota; tiesības uz datu pārcelšanu; tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai; tiesības atsaukt piekrišanu.

 

Lai Jūs varētu īstenot savas datu subjekta tiesības, mums būs jānosaka Jūsu identitāte. Nenosakot Jūsu identitāti, mēs nevarēsim zināt, vai pie mums vērsusies tieši tā persona, kuras personas datus mēs apstrādājam, tādēļ nevarēsim īstenot Jūsu tiesības.

 

Mēs varam atteikties izskatīt Jūsu saņemto pieprasījumu par tiesību īstenošanu vai lūgt par to attiecīgu samaksu, ja pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai lieks, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

 

Ja vēlaties īstenot savas datu subjekta tiesības vai jums ir citi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam pie mums vērsties, izmantojot šo kontaktinformāciju: personasdati@civinity.lv, tālr. 80001599.

Ēku administrēšanas un uzraudzības pakalpojumu sniedzējs, kas ir uzskatāms par Jūsu personas datu pārzini, ir norādīts izrakstītajos rēķinos. Datu pārziņa nosaukumu varat arī uzzināt, zvanot pa tālr. 80001599.

 

Datu pārziņa rekvizīti un kontaktinformācija ir uzskaitīti zemāk:

 

Nosaukums

Vienotais reģ.nr.

Adrese:

E-pasts

AS „HAUSMASTER”

40103223751

Ernesta Birznieka- Upīša iela 12, Rīga, LV-1050

info@civinity.lv

SIA „Jūrmalas namsaimnieks”

40003426429

Dubultu prospekts 3, Jūrmala, LV-2015

jn@jn.lv

SIA „Home master”

40003982971

Dubultu prospekts 3, Jūrmala, LV-2015

info@civinity.lv

SIA „CS KOMERCSERVISS”

40003885943

Ernesta Birznieka- Upīša iela 12, Rīga, LV-1050

info@civinity.lv

SIA „LABO NAMU AĢENTŪRA”

40003716230

Ernesta Birznieka- Upīša iela 12, Rīga, LV-1050

info@civinity.lv

SIA “VBS serviss”

40203034726

Ernesta Birznieka- Upīša iela 12, Rīga, LV-1050

info@civinity.lv